คณะกรรมการบริหารสมาคม ECTI ชุดปัจจุบัน (พ.ศ.2565 – 2566)

ECTI Board Committee (2022 – 2023)

ศ.ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล

Prof. Dr. Vutipong Areekul

นายกสมาคม

ECTI President

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศ.ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย

Prof. Dr. David Banjerdpongchai

อุปนายกคนที่ 1

ECTI Vice President 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม

Asso. Prof. Anan Phonphoem

อุปนายกคนที่ 2

ECTI Vice President 2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

Prof. Piya, Kovintavewat

นายทะเบียน

ECTI Board Committee (Registrar)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ดร.จินดากร ตู้จินดา

Dr. Chindakorn Tuchinda

อุตสาหกรรมสัมพันธ์

ECTI Board Committee (Receptionist)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท Mobicrat

รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา

Assoc. Prof. Dr. Titipong Lertwiriyaprapa

เลขาธิการ

    ECTI Board Committee (Secretary)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ

Assoc. Prof. Dr. Nonchanat Chudpooti

เหรัญญิก

ECTI Board Committee (Treasurer)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.กิตติพล โหราพงศ์

Dr. Kittipol Horapong

ประชาสัมพันธ์

ECTI Board Committee  (Public Relations Personnel)

สถาบันการบินพลเรือน

รศ.ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว

Assoc. Prof. Dr. Krit Angkeaw

กรรมการกลาง

ECTI Board Committee

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศ.ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์

Prof. Dr. Wiroonsak Santipach

กรรมการกลาง

ECTI Board Committee

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศ.ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์

Prof. Dr. Yuttana Khamsuwan

กรรมการสายวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า

ECTI Technical Chair(Electrical Engineering)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ

Asst. Prof. Dr.Datchakorn Tancharoen

กรรมการสายวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ECTI Technical Chair (Information Technologies)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

ศ.ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ

Prof. Dr. Lunchakorn Wuttisittikulkij

กรรมการสายวิชาการโทรคมนาคม

ECTI Technical Chair (Telecommunications)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์

Asst. Prof. Dr. Aziz Nanthaamornphong

กรรมการสายวิชาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

ECTI Technical Chair ( Computer and Artificial Intelligence )

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ศ.ดร.วุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์

Prof. Dr. Wuttipong Kumwilaisak

กรรมการสายวิชาการประมวลผลสัญญาณ

ECTI Technical Chair (Signal Processing)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ นุกูลเจริญลาภ

Asst. Prof. Dr. ‪Ekasit Nugoolcharoenlap

กรรมการกลาง

ECTI Board Committee

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน

Prof. Dr. Nipon Theera-Umpon

กรรมการสายวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์

ECTI Technical Chair (Bio-Medical Engineering)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.สุรเมธ เฉลิมวิสุตม์กุล

Assoc. Prof. Dr. Suramate Chalermwisutkul

กรรมการสายวิชาการแม่เหล็กไฟฟ้า

ECTI Technical Chair (Electromagnetics)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล

Asst. Prof Dr. Natapong Wongprommoon

กรรมการสายวิชาการอิเล็กทรอนิกส์

ECTI Technical Chair (Electronics)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร.ศราวัณ วงษา

Asst. Prof. Dr. Sarawan Wongsa

กรรมการสายวิชาการสายระบบควบคุมและหุ่นยนต์

ECTI Technical Chair (System Control and Robotics)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เยาวพา ณ ลำพูน

Yaowapa Nalampoon

ที่ปรึกษาด้านบัญชี

Advisory to Accounting