คณะกรรมการบริหารสมาคม ECTI ชุดปี (2012-2013)

ECTI Committee

ศ.ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา

Prof Prabhas Chongstitvatana
นายกสมาคม
ECTI President

ECTI Committee

รศ.ดร. ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

Assoc Prof Dr Prayoot Akkaraekthalin
อุปนายกสมาคม 1
ECTI Vice President I

ECTI Committee

รศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร

Assoc Prof Dr Apirat Siritaratiwat
กรรมการอำนวยการ
ECTI Board Committee

ECTI Committee

ผศ.ดร. จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

Asst Prof Chiranut Sa-ngiamsak
กรรมการอำนวยการ
ECTI Board Committee

ECTI Committee

ดร. จักรกฤช ตรรกพาณิชย์

Dr Jukkrit Tagapanij
กรรมการอำนวยการ
ECTI Board Committee

ECTI Committee

รศ.ดร. พรชัย ทรัพย์นิธิ

Assoc Prof Dr Pornchai Supnithi
กรรมการอำนวยการ
ECTI Board Committee

ECTI Committee

อาจารย์ รุจิพรรณ สัมปันณา

Ms Rujipan Sampanna
กรรมการอำนวยการ
ECTI Board Committee

ECTI Committee

รศ.ดร. สมศักดิ์ ชุมช่วย

Assoc Prof Dr Somsak Choomchuay
กรรมการอำนวยการ
ECTI Board Committee

ECTI Committee

ดร. สุรชัย ชัยทัศนีย์

Dr Surachai Chaitusaney
กรรมการอำนวยการ
ECTI Board Committee

ECTI Committee

ผศ.ดร. ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา

Asst Prof Dr Titipong Lertwiriyaprapa
กรรมการอำนวยการ
ECTI Board Committee

ECTI Committee

รศ.ดร. สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ

Assoc Prof Dr Suttichai Premrudeepreechacharn
กรรมการสายวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า
ECTI Technical Chair(Electrical Engineering)

ECTI Committee

Dr Karel Sterckx

กรรมการสายวิชาการอิเล็กทรอนิกส์
ECTI Technical Chair(Electronics)

ECTI Committee

รศ.ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ

Assoc Prof Dr Putchong Uthayopas
กรรมการสายวิชาการคอมพิวเตอร์
ECTI Technical Chair(Computers )

ECTI Committee

ดร. กมล เขมะรังษี

Dr Kamol Kaemarungsi
กรรมการสายวิชาการโทรคมนาคม
ECTI Technical Chair(Telecommunications)

ECTI Committee

รศ.ดร. โกสินทร์ จำนงไทย

รศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
Assoc Prof Dr Kosin Chamnongthai
กรรมการสายวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ECTI Technical Chair(Information Technologies)

ECTI Committee

รศ.ดร. เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย

Assoc Prof Dr David Banjerdpongchai
กรรมการสายวิชาการระบบและการควบคุม
ECTI Technical Chair(System Control)

ECTI Committee

ดร. วรพจน์ พัฒนวิจิตร

Dr Vorapoj Patanavijit
กรรมการสายวิชาการประมวลผลสัญญาณ
ECTI Technical Chair(Signal Processing)

อดีตคณะกรรมการอาวุโส

ECTI Committee

ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์

Prof Dr Monai Krairiksh
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
Advisory Board