คณะกรรมการบริหารสมาคม ECTI ชุดปี (2010-2011)

ECTI Committee

ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์

นายกสมาคม

ECTI Committee

ศ.ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา

อุปนายกสมาคมคนที่ 1

ECTI Committee

ผศ.ดร. ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

อุปนายกสมาคมคนที่ 2

ECTI Committee

อาจารย์รุจิพรรณ สัมปันณา

เหรัญญิก

ผศ.ดร. เชาวน์ดิศ อัศวกุล

เลขาธิการ

ECTI Committee

รศ.ดร. วุฒิพงศ์ อารีกุล

นายทะเบียน

ECTI Committee

ผศ.ดร. เผ่าภัค ศิริสุข

ปฏิคม และอุตสาหกรรมสัมพันธ์

ECTI Committee

ผศ.ดร. ชูวงศ์ พงษ์เจริญพานิช

ประชาสัมพันธ์

ECTI Committee

รศ.ดร. โกสินทร์ จำนงไทย

กรรมการกลาง

ผศ.ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์

กรรมการกลาง

ECTI Committee

ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์

กรรมการสายวิชาการโทรคมนาคม

ECTI Committee

ผศ.ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ

กรรมการสายวิชาการคอมพิวเตอร์

ECTI Committee

รศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร

กรรมการสายวิชาการอิเล็กทรอนิกส์

ECTI Committee

รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย

กรรมการสายวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า

รศ.ดร. ธำรงรัตน์ อมรรักษา

กรรมการสายวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ECTI Committee

ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน

กรรมการกลาง

อดีตคณะกรรมการอาวุโส

ECTI Committee

ศ.ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ECTI Committee

ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ECTI Committee

รศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล

ที่ปรึกษาสมาคมฯ