คณะกรรมการบริหารสมาคม ECTI ชุดปี (2002-2003)

ECTI Committee

ศ.ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน์

นายกสมาคม

ศ.ดร. วัลลภ สุระกำพลธร

อุปนายกคนที่ 1

ECTI Committee

อ.วีรพันธ์ มุสิกสาร

อุปนายกคนที่ 2

รศ.ดร. บรรลือ ศรีสุชินวงศ์

เลขาธิการ

ดร.เสถียร เตรียมล้ำเลิศ

เหรัญญิก

ECTI Committee

รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์

ประชาสัมพันธ์

ECTI Committee

ผศ.ดร. วุฒิพงศ์ อารีกุล

ปฏิคม และอุตสาหกรรมสัมพันธ์

ECTI Committee

ผศ.ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์

นายทะเบียน

ECTI Committee

ผศ.ดร. ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

กรรมการกลาง

ECTI Committee

รศ.ดร. สมชาย จิตพันธ์กุล

กรรมการกลาง

ECTI Committee

ผศ.ดร. จิตรเกษม งามนิล

กรรมการสายวิชาการอิเล็กทรอนิกส์

ECTI Committee

รศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล

กรรมการสายวิชาการคอมพิวเตอร์

ECTI Committee

ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์

กรรมการสายวิชาการโทรคมนาคม

ECTI Committee

ผศ.ดร.บวร ปภัสราทร

กรรมการสายวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ