HOW TO BECOME A MEMBERSHIP OF ECTI

ประเภทของสมาชิกสมาคม แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

   1. สมาชิกนิติบุคคล ได้แก่ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ เอกชน และบริษัท ห้างร้านที่ให้การสนับสนุนสมาคม ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการลงมติให้รับเป็นสมาชิก
   2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือ ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการอำนวยการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
   3. วุฒิสมาชิก ได้แก่ สมาชิกที่เป็นสมาชิกสามัญมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการได้ลงมติเห็นชอบให้เป็นวุฒิสมาชิก โดยพิจารณาจากผลงานวิชาการหรือประสบการณ์ในวิชาชีพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอำนวยการจะได้กำหนดขึ้นมา ทั้งนี้ จำนวนวุฒิสมาชิกจะต้องมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนวุฒิสมาชิกและสมาชิกสามัญรวมกัน การลงมติเห็นชอบวุฒิสมาชิกนั้นผู้รับการพิจารณาจะต้องไม่เป็นกรรมการอำนวยการในขณะนั้น
   4. สมาชิกสามัญ ได้แก่
    • ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
    • ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาอื่นและได้รับการรับรองจากสมาชิกสามัญหรือวุฒิสมาชิกอย่างน้อย ๓ คน
    • ผู้ที่เป็นสมาชิกภาคีไม่น้อยกว่าห้าปีและได้รับการรับรองจากสมาชิกสามัญหรือวุฒิสมาชิกอย่างน้อย ๓ คน
   5. สมาชิกภาคี ได้แก่
    • ผู้ที่จบการศึกษาอย่างน้อยในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาของสมาคม
    • ผู้ที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสมาคม
    • ผู้ที่สนใจในกิจกรรมของสมาคม และได้รับการรับรองจากสมาชิกสามัญ หรือวุฒิสมาชิกอย่างน้อย ๒ คน
   6. สมาชิกนักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่เป็นนักศึกษาในสาขาวิชาของสมาคม

การสมัครสมาชิกสมาคม ECTI  สามารถทำได้ 2 วิธี

การสมัครสมาชิกจะมีผลเมื่อมีใบสลิปหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Payment Detail :

Bank Name Siam Commercial Bank
Address of Bank Ratchadaphisek Road Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Branch Bangkadi
Account Name ECTI Association
Account No. 329-564256-8
Swift Code SICOTHBK

How to Register an ECTI Member

There are two way to register an ECTI member:

    1. Register Online via this website and paid the registration fee via credit card or Bank transfer. Click here to register.
    2. Download  Member Application or Member Renewal  After you downloaded, please do as follow:
    3. Sign and scan the application forms.
    4. Payment can be made via Bank transfer with information above
    5. Please scan the copied of transfer slip as an image file.(jpeg or pdf file)

Note : Registration will only be confirmed upon receipt of payment.

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของ ECTI Credits ตลอดจนวิธีการได้ ECTI Credits

จากเอกสารโครงการสมาชิก ECTI ใหม่และ ECTI Credits (New ECTI Members Program & ECTI Credits) ของสมาคม

ecti_credits-1

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

ขอแนะนำการตอบแทนสมาชิกสมาคม ECTI ด้วยสิทธิประโยชน์การสะสมคะแนนที่เรียกว่า “ECTI Credits” เพื่อตอบแทนผู้ที่ทำงานให้กับสมาคม ECTI สมาคมจะตอบแทนในรูปของ ECTI Credits ที่สะสมได้ตลอดอายุการเป็นสมาชิกสมาคมซึ่งจะมากหรือน้อยอยู่ที่งานที่ทำให้กับสมาคม ซึ่ง ECTI Credits นี้สามารถใช้ประโยชน์ได้ดังต่อไปนี้

 1. ใช้แทนค่าสมาชิก ECTI หรือลดค่าสมาชิก ECTI ตามจำนวน ECTI Credits โดยทางสมาคมจะกำหนดจำนวน ECTI Credit ที่จะแลกกับค่าสมาชิก ซึ่งจะสามารถต่ออายุสมาชิกได้ในแต่ละปี
 2. ใช้แลกของชำร่วยของสมาคม ECTI ได้
 3. ยอดรวมของ ECTI Credits ของแต่ละบุคคลตั้งแต่แรกเข้าช่วยงานสมาคม สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ความสามารถของบุคคล ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสมาคมในการเชิญมาเป็นกรรมการต่าง ๆ ของสมาคม ตั้งแต่ Session Chair, ECTICON Committee, Other International Conference Committee, ECTI Board, Invited Speaker เป็นต้น รวมทั้งการเลื่อนระดับจากสมาชิกสามัญเป็นวุฒิสมาชิก หรือวุฒิสมาชิกเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ เป็นต้น
 4. ใช้เป็นสิทธิผลประโยชน์อื่น ๆ ที่กำหนดโดยสมาคม ECTI ในอนาคตอันใกล้

หมายเหตุ

 • ECTI Credits ที่ใช้ไปแล้วจะถูกหักจากบัญชีของผู้เข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติโดยกระทำผ่าน Website โดยทางสมาคมจะเก็บยอดปัจจุบัน บันทึกการได้รับและการใช้ ECTI Credits ในแต่ละครั้ง และยอดรวมสูงสุดไว้เสมอ
 • ECTI Credits สามารถส่งผ่านเมื่อบุคคลเปลี่ยนสถานะอาทิเช่น จากสมาชิกนักศึกษาไปเป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสามัญไปเป็นวุฒิสมาชิกได้ เป็นต้น แต่ ECTI Credits ไม่สามารถโอนผ่านระหว่างสมาชิกได้ผลประโยชน์ของสมาชิก ECTI (ECTI Member Benefits)

ผลประโยชน์ของสมาชิก ECTI

 • ไม่เสียค่าสมาชิกรายปี ถ้าทำงานให้สมาคม ECTI และมี ECTI Credits สามารถใช้ ECTI Credits แทนค่าสมาชิกหรือลดค่าสมาชิกได้ตามอัตราส่วนจำนวน ECTI Credits เมื่อเทียบกับจำนวน ECTI Credits ต่ออายุสมาชิกทั้งปี (สมาชิกสามัญ 10 ECTI Credits, วุฒิสมาชิก 15 ECTI Credits)
 • ได้รับวารสาร ECTI ( Electronic Version ) (ถ้าจะรับแบบ Hard Copy ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • สามารถเป็นสมัครเป็นกรรมการสมาคม ECTI ได้ และสามารถได้รับเชิญเป็นกรรมการจัดประชุมวิชาการที่สมาคม ECTI จัดการดูแลได้
 • ได้รับส่วนลดในการลงทะเบียนประชุมวิชาการต่าง ๆ ที่สมาคมจัดในฐานะราคาสมาชิก
 • สามารถใช้ฐานข้อมูล ECTI Members ได้เพื่อการค้นหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ แนะนำสมาชิกใหม่ และการส่งข่าวสารให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มได้ รวมทั้งสามารถ Update ข้อมูลตนเองได้ตลอดเวลา
 • สามารถเข้าถึง ค้นหา โหลด บทความ ECTI-CON Proceeding และการประชุมวิชาการที่ ECTI มี Copyright ได้ทั้งหมด

ผลประโยชน์ของสมาชิกนักเรียน ECTI

 • ไม่เสียค่าสมาชิกรายปี ถ้าทำงานให้สมาคม ECTI และมี ECTI Credits สามารถใช้ ECTI Credits แทนค่าสมาชิกหรือลดค่าสมาชิกได้ตามที่สมาคมกำหนด (2 ECTI Credits สามารถต่อสมาชิกนักเรียนฟรีปีต่อไป)
 • ได้รับวารสาร ECTI ( Electronic Version ) (ถ้าจะรับแบบ Hard Copy ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • สามารถเข้ามาช่วยงานสมาคมในลักษณะต่าง ๆ ได้อาทิเช่น เป็นผู้ประเมินบทความ หรือ Conference Staffจะได้รับ ECTI Credits
 • ได้รับส่วนลดในการลงทะเบียนประชุมวิชาการต่าง ๆ ที่สมาคมจัด ในสถานะสมาชิกนักเรียน (ราคาต่ำที่สุดแล้ว)
 • สามารถใช้ฐานข้อมูล ECTI Members ได้เพื่อการค้นหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ แนะนำสมาชิกใหม่ และการส่งข่าวสารให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มได้ รวมทั้งสามารถ Update ข้อมูลตนเองได้ตลอดเวลา
 • สามารถเข้าถึง ค้นหา โหลด บทความ ECTI-CON Proceeding และการประชุมวิชาการที่ ECTI มี Copyright ได้ทั้งหมด