Message from president of ECTI Association
ECTI Association is an international academic association focusing on the fields of electrical engineering, electronics, computer, telecommunications, and information technology, which has been established in 2002 under intention to support researchers, professors, students, and Thais in the fields and related fields. The association conceptually acts as the center for accumulating advanced knowledge obtained from research works, and distributes the knowledge in term of transactions and magazines. During my term (2018-2019), committee of the association and I plan to improve management efficiency, and expand activities of the association not only in entire country of Thailand, but also Indochina and ASEAN regions. We are proud to establish the mechanism of distinguished lecturers for knowledge exchange in the country, and support activities of sub-sections in regions in order to become more outstandingly reliable in public eyes. On behalf of ECTI Association, I expect to get strong cooperations from Thai researchers, professors, students, and people in sustainably enhancing research works and academic knowledge in Thailand and ASEAN.

Kosin Chamnongthai
President of ECTI Association (2018-2019)

สาส์นจากนายกสมาคม ECTI
สมาคม ECTI เป็นสมาคมวิชาการนานาชาติในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ด้วยเจตนารมย์เพื่อเป็นที่พึ่งของนักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนชาวไทย ในสาขาต่างๆ และสาขาที่เกี่ยวข้องตามชื่อของสมาคมฯ โดยเป็นศูนย์กลางในการสะสมองค์ความรู้ในรูปของวารสารทางวิชาการที่เป็นผลงานจากการวิจัย และจัดทำนิตยสารที่เผยแพร่ความรู้ที่เป็นเชิงวิชาการและความรู้ที่ทันสมัยสำหรับประชาชน นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการสร้างเวทีสำหรับรวบรวมนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาในรูปของการประชุมวิชกาการ การประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น

ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2562 กระผมและคณะผู้บริหารสมาคม ECTI มีความตั้งใจในการจัดระบบการบริหารงานของสมาคมฯให้มีประสิทธิภาพสูง ขยายกิจกรรมของสมาคมฯ ไปสู่ภูมิภาคอินโดจีนและอาเซียนโดยการสนับสนุนให้เพิ่มโอกาสในการพบปะระหว่างนักวิชาการและเยาวชนของภูมิภาคกับนักวิชาการและเยาวชนไทย และต้องการสร้างศักยภาพการทำวิจัยและองค์ความรู้ที่ทันสมัยให้แก่นักวิชาการและเยาวชนไทยโดยการประสานงานและส่งนักวิชาการระดับสากลไปบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ในรูปของ Distinguished lecturers และส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการในภูมิภาคต่างๆ และส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของภูมิภาคต่างๆ ให้เป็นที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ ในนามของสมาคม ECTI กระผมหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนชาวไทยที่จะช่วยกันทำให้เกิดการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ในเชิงวิชาการในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไป

โกสินทร์​ จำนงไทย
นายกสมาคม ECTI (วาระ พ.ศ.2560-2561)