คณะกรรมการบริหารสมาคม ECTI ชุดปัจจุบัน (พ.ศ.2567 – 2568)

ECTI Board Committee (2024 – 2025)

ศ.ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย

Prof. Dr. David Banjerdpongchai

นายกสมาคม

ECTI President

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม

Asso. Prof. Anan Phonphoem

อุปนายกคนที่ 1

ECTI Vice President 1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ. ดร.สัญญา ควรคิด

Assoc. Prof. Sanya Kuankid

นายทะเบียน

ECTI Board Committee (Registrar)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ดร.นฤดม นวลขาว

Dr. Narudom Noulkhow

อุตสาหกรรมสัมพันธ์

ECTI Board Committee (Receptionist)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ผศ. ดร. สุดชาย บุญโต

Asst. Prof. Dr. Sudchai Boonto

เลขาธิการ

    ECTI Board Committee (Secretary)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ. ดร.วารี กงประเวชนนท์

Assoc. Prof. Dr. Waree Kongprawechnon

เหรัญญิก

ECTI Board Committee (Treasurer)

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

ผศ. ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ

Asst. Prof. Dr. Datchakorn Tancharoen

ประชาสัมพันธ์

ECTI Board Committee  (Public Relations Personnel)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รศ. ดร.วิทวัส สิฎฐกุล

Assoc. Prof. Dr. Vitawat Sittakul

กรรมการกลาง

ECTI Board Committee

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ. ดร.สังวาล บกสุวรรณ

Asst. Prof. Dr. Sungwan Boksuwan

กรรมการกลาง

ECTI Board Committee

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

รศ. ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช

Assoc. Prof. Dr. Sakorn Mekruksavanich

กรรมการสายวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ECTI Technical Chair (Information Technologies)

มหาวิทยาลัยพะเยา

รศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์

Asst. Prof. Dr. Aziz Nanthaamornphong

กรรมการสายวิชาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

ECTI Technical Chair ( Computer and Artificial Intelligence )

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

รศ. ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์

Assoc. Prof. Dr. Yodchanan Wongsawat

กรรมการสายวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์

ECTI Technical Chair (Bio-Medical Engineering)

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.สุรเมธ เฉลิมวิสุตม์กุล

Assoc. Prof. Dr. Suramate Chalermwisutkul

กรรมการสายวิชาการแม่เหล็กไฟฟ้า

ECTI Technical Chair (Electromagnetics)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล

Asst. Prof Dr. Natapong Wongprommoon

กรรมการสายวิชาการอิเล็กทรอนิกส์

ECTI Technical Chair (Electronics)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ. ดร.สาธิต มังคลาจารย์

Asst. Prof. Dr. Satit Mangkalajan

กรรมการสายวิชาการสายระบบควบคุมและหุ่นยนต์

ECTI Technical Chair (System Control and Robotics)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เยาวพา ณ ลำพูน

Yaowapa Nalampoon

ที่ปรึกษาด้านบัญชี

Advisory to Accounting