คณะกรรมการบริหารสมาคม ECTI ชุดปัจจุบัน (พ.ศ.2561 – 2562)

ECTI Board Committee (2018 – 2019)

ศ.ดร.โกสินทร์ จํานงไทย

Prof. Dr. Kosin Chamnongthai

นายกสมาคม

ECTI President

รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์

Assoc. Prof. Dr. Sinchai Kamolphiwong

อุปนายกคนที่ 1

ECTI Vice President 1

ศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ

Prof. Dr. Pornchai Supnithi

อุปนายกคนที่ 2

ECTI Vice President 2

ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์

Dr. Chaiwat Jassadajin

ปฎิคมและอุตสาหกรรมสัมพันธ์

ECTI Board Committee (Receptionist)

ผศ. ดร. เกริก ภิรมย์โสภา

Asst. Prof. Dr. Krerk Piromsopa

นายทะเบียน

    ECTI Board Committee (Registrar)

ศ.ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย

Prof. Dr. David Banjerdpongchai

กรรมการกลาง

ECTI Board Committee

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย

Dr. Sakda Panwai

กรรมการกลาง

ECTI Board Committee

ผศ.ดร. รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ

Asst. Prof. Dr. Roungsan Chaisricharoen
ประชาสัมพันธ์
ECTI Board Committee  (Public Relations Personnel)

รศ.ดร. ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์

Assoc. Prof. Dr. Theekapun Charoenpong

เลขาธิการ

ECTI Board Committee (Secretary)

ดร. กัญจนา พัฒนวรพันธุ์

Dr. Kanjana Pattanaworapan

เหรัญญิก

ECTI Board Committee (Treasurer)

ผศ. ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์

Assoc.Prof. Dr. Yodchanan Wongsawat

กรรมการสาย Bio-Medical Engineering

ECTI

ศ.ดร.อิสระชัย งามหรู

Prof. Dr. Issarachai Ngamroo
กรรมการสายวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า
ECTI Technical Chair (Electrical Engineering)

รศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี

Assoc. Prof. Dr. Pipat Prommee

กรรมการสายวิชาการอิเล็กทรอนิกส์

ECTI Technical Chair (Electronics)

รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง

Assoc. Prof. Dr. Ekkarat Boonchieng

กรรมการสายวิชาคอมพิวเตอร์

ECTI Technical Chair (Computers)

ผศ.ดร.ชานนท์ วริสาร

Asst. Prof. Dr. Chanon Warisarn
กรรมการสายวิชาการโทรคมนาคม
ECTI Technical Chair (Telecommunications)

รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม

Assoc. Prof. Dr. Anan Phonphoem
กรรมการสายวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ECTI Technical Chair (Information Technologies)

ผศ.ดร.อิทธิเศก นิลกำแหง

Asst. Prof. Dr. Itthisek Nilkhamhang

กรรมการสายวิชาการระบบควบคุมอัตโนมัติ

ECTI Technical Chair (System Control)

รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์

Assoc. Prof. Dr. Pornchai Phukpattaranont

กรรมการสายวิชาการประมวลผลสัญญาณ

ECTI Technical Chair (Signal Processing)

ดร.ภานุวัฒน์ จันทร์ภักดี

Dr.Panuwat Janpugdee

กรรมการสายวิชาการแม่เหล็กไฟฟ้า

ECTI Technical Chair (Electromagnetics)

รศ. คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์

Assoc. Prof. Kanadit  Chetpattananondh

กรรมการสายภูมิภาค (ใต้)

ECTI Regional Chair (South)

ผศ.ดร. รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ

Asst. Prof. Dr. Roungsan Chaisricharoen

กรรมการสายภูมิภาค (เหนือ)

ECTI Regional Chair (North)

ผศ. สุรเจตน์ อ่อนฤทธิ์

Asst. Prof. Surajate  On-rit

กรรมการสายภูมิภาค (อีสาน)

ECTI Regional Chair (Northeast)

ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา

Asst. Prof. Dr.Surachet Kanprachar

กรรมการสายภูมิภาค (เหนือตอนล่าง)

ECTI Regional Chair (Lower North)

รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ

Assoc. Prof. Dr. Nattachote Rugthaicharoencheep

กรรมการพิเศษ

ECTI Special Board Committee

ดร.อภิรัฐ ลิ่มมณี

Dr. Apirath Limmanee

กรรมการพิเศษ

ECTI Special Board Committee

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ

Asst. Prof. Nattapong Phanthuna

กรรมการพิเศษ

ECTI Special Board Committee

ดร. นฤดม นวลขาว

Dr. Narudom Nualkhow

กรรมการพิเศษ

ECTI Special Board Committee

ดร. ศริญญา ปะสะกวี

Dr. Sarinya Pasakawee

กรรมการพิเศษ

ECTI Special Board Committee

ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ (Advisory Board for ECTI President)

ศ.ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน์

Prof. Dr. Sawasd Tantaratana

ศ.ดร. บุญเจริญ ศิริเนาวกุล

Prof. Dr. Booncharoen Sirinaovakul

ศ.ดร. โมไนย ไกรฤกษ์

Prof. Dr. Monai Krairiksh

ศ.ดร. ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

Prof. Dr. Prayoot Akkaraekthalin

ที่ปรึกษาต่างประเทศ (International Advisory Board)

Dr. Zeya OO

(Myanmar)

Prof. Win Zaw

(Myanmar)

Prof. Des Phal

(Cambodia)

Dr. Somsanouk Pathoumvanh

(Laos)

Prof. Yoshikazu Miyanaga

(Japan)

Prof. Phooi-Yee Lau

(Malaysia)