คณะกรรมการบริหารสมาคม ECTI ชุดปี (2014-2015)

ECTI Committee

ศ.ดร. ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

Prof. Dr. Prayoot Akkaraekthalin
นายกสมาคม
ECTI President

ECTI Committee

รศ.ดร. สมศักดิ์ ชุมช่วย

Assoc. Prof. Dr. Somsak Choomchuay
อุปนายกคนที่ 1
ECTI Vice President 1

ECTI Committee

ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน

Asst. Prof. Dr. Natthaphob Nimpitiwan
อุปนายกคนที่ 2
ECTI Vice President 2

ECTI Committee

รศ.ดร. ชูวงศ์ พงษ์เจริญพานิช

Assoc. Prof. Dr. Chuwong Phongcharoenpanich
กรรมการอำนวยการ (กรรมการกลาง)
ECTI Board Committee

ECTI Committee

ผศ.ดร. จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

Asst. Prof. Dr. Chiranut Sa-ngiamsak
กรรมการอำนวยการ (ปฎิคมและอุตสาหกรรมสัมพันธ์)
ECTI Board Committee (Receptionist
)

ผศ.ดร.ศราวุธ ชัยมูล

Asst. Prof. Dr.Sarawuth Chaimool
กรรมการอำนวยการ (เหรัญญิก)
ECTI Board Committee (Treasurer
)

ECTI Committee

ดร. กมล เขมะรังษี

Dr. Kamol Kaemarungsi
กรรมการอำนวยการ (กรรมการกลาง)
ECTI Board Committee

ECTI Committee

ผศ.ดร. ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา

Asst. Prof. Dr. Titipong Lertwiriyaprapa
กรรมการอำนวยการ (เลขาธิการ)
ECTI Board Committee (Secretary)

ECTI Committee

ดร.วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์

Dr.Wannaree Wongtrairat
กรรมการอำนวยการ (ประชาสัมพันธ์)
ECTI Board Committee (Public Relations Personnel
)

ECTI Committee

ดร. จักรกฤช ตรรกพาณิชย์

Dr. Jukkrit Tagapanij
กรรมการอำนวยการ (นายทะเบียน)
ECTI Board Committee (Registrar
)

ECTI Committee

ดร. สุรชัย ชัยทัศนีย์

Dr. Surachai Chaitusaney
กรรมการสายวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า
ECTI Technical Chair(Electrical Engineering)

ECTI Committee

Dr. Karel Sterckx

กรรมการสายวิชาการอิเล็กทรอนิกส์
ECTI Technical Chair(Electronics)

ECTI Committee

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร

Asst. Prof. Dr.Krisana Chinnasarn
กรรมการสายวิชาการคอมพิวเตอร์
ECTI Technical Chair(Computers )

ECTI Committee

รศ.ดร. พรชัย ทรัพย์นิธิ

Assoc. Prof. Dr Pornchai Supnithi
กรรมการสายวิชาการโทรคมนาคม
ECTI Technical Chair(Telecommunications)

ECTI Committee

ดร. เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์

Dr. Keattisak Sripimanwat
กรรมการสายวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ECTI Technical Chair(Information Technologies)

ECTI Committee

รศ.ดร. เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย

Assoc. Prof. Dr. David Banjerdpongchai
กรรมการสายวิชาการระบบและการควบคุม
ECTI Technical Chair(System Control)

ECTI Committee

ผศ. ดร. วรพจน์ พัฒนวิจิตร

Asst. Dr. Vorapoj Patanavijit
กรรมการสายวิชาการประมวลผลสัญญาณ
ECTI Technical Chair(Signal Processing)

ECTI Committee

รศ. ดร. ดนัย ต.รุ่งเรือง

Assoc. Prof. Dr. Danai Torrungrueng
กรรมการสายวิชาการแม่เหล็กไฟฟ้า
ECTI Technical Chair(Electromagnetics)

อดีตคณะกรรมการอาวุโส

ECTI Committee

ศ.ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน์

Prof. Sawasd Tantaratana
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
Advisory Board

ECTI Committee

ศ.ดร. วัลลภ สุระกำพลธร

Prof. Dr. Wanlop Surakampontor
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
Advisory Board

ECTI Committee

รศ.ดร. บุญเจริญ ศิริเนาวกุล

Assoc. Prof. Booncharoen Sirinaovakul
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
Advisory Board

ECTI Committee

ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์

Prof. Dr. Monai Krairiksh
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
Advisory Board

ECTI Committee

ศ.ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา

Prof. Prabhas Chongstitvatana
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
Advisory Board