คณะกรรมการบริหารสมาคม ECTI ชุดปี (2016-2017)

ECTI Committee

รศ.ดร. สมศักดิ์ ชุมช่วย

Assoc. Prof. Dr. Somsak Choomchuay
นายกสมาคม
ECTI President

ECTI Committee

ศ.ดร.โกสินทร์ จํานงไทย

Prof.Dr.Kosin Chamnongthai
อุปนายกคนที่ 1
ECTI Vice President 1

ECTI Committee

ดร.พินิจ ศรีธร

Dr.Phinit SRITHORN
อุปนายกคนที่ 2
ECTI Vice President 2

ECTI Committee

ดร. กิตติศักดิ์ แพบัว

Dr. Kittisak Phaebua
ปฎิคมและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
ECTI Board Committee (Receptionist)

ดร.ภานุวัฒน์ จันทร์ภักดี์

Dr.Panuwat Janpugdee
นายทะเบียน
ECTI Board Committee (Registrar)

ECTI Committee

ผศ.ดร.เอกรัฐ บุญภูงา

Dr. Akkarat Boonpoonga
กรรมการกลาง
ECTI Board Committee

ECTI Committee

รศ.ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์

Assoc. Prof. Dr. Rangsan Wongsan
กรรมการกลาง
ECTI Board Committee

ECTI Committee

ดร.วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์

Dr.Wannaree Wongtrairat
ประชาสัมพันธ์
ECTI Board Committee (Public Relations Personnel)

ECTI Committee

ผศ.ดร.ธีรยศ เวียงทอง์

Asst. Prof.Dr.Theerayod Wiangtong
เลขาธิการ
ECTI Board Committee (Secretary)

ECTI Committee

อ.วิบูลย์ พร้อมพานิชย์

Wiboon Promphanich
เหรัญญิก ์
ECTI Board Committee (Treasurer)

ECTI Committee

ผศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ

Asst. Prof. Dr.Nattachote Rugthaicharoencheep
กรรมการสายวิชาการสายวิศวกรรมไฟฟ้า
ECTI Technical Chair(Electrical Engineering)

ECTI Committee

ดร.สถาพร พรพรหมลิขิต

Dr. SATAPORN PORNPROMLIKIT
กรรมการสายวิชาการอิเล็กทรอนิกส์
ECTI Technical Chair(Electronics)

ECTI Committee

ผศ.ดร. เกริก ภิรมย์โสภา

Dr. KRERK PIROMSOPA
กรรมการสายวิชาคอมพิวเตอร์
ECTI Technical Chair(Computers )

ECTI Committee

ดร. เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์

Dr.Keattisak Sripimanwat
กรรมการสายวิชาการโทรคมนาคม
ECTI Technical Chair(Telecommunications)

ECTI Committee

อ.ปรัชญา นวนแก้ว

Pratya Nuankaew
กรรมการสายวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ECTI Technical Chair(Information Technologies)

ECTI Committee

ผศ.ดร.อิทธิเศก นิลกำแหง

Asst. Prof. Dr. Itthisek Nilkhamhang
กรรมการสายวิชาการระบบควบคุมอัตโนมัติ
ECTI Technical Chair(System Control)

ECTI Committee

ดร.มนตรี โพธิโสโนทัย

Dr.Montri Phothisonothai
กรรมการสายวิชาการประมวลผลสัญญาณ
ECTI Technical Chair(Signal Processing)

ECTI Committee

รศ. ดร. ดนัย ต.รุ่งเรือง

Prof.Dr.Danai Torrungrueng
กรรมการสายวิชาการแม่เหล็กไฟฟ้า
ECTI Technical Chair(Electromagnetics)

ECTI Committee

ผศ.ดร.รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ

Prof. Dr. Roungsan Chaisricharoen
กรรมการสายภูมิภาคเหนือ
ECTI Regional Chair (North)

ECTI Committee

ผศ.ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย

Assist.Prof.Dr.Petcharat Suriyachai
กรรมการสายภูมิภาคใต้
ECTI Regional Chair (South)

อดีตคณะกรรมการอาวุโส

ECTI Committee

ศ.ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน์

Prof. Sawasd Tantaratana
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
Advisory Board

ECTI Committee

ศ.ดร. วัลลภ สุระกำพลธร

Prof. Dr. Wanlop Surakampontor
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
Advisory Board

ECTI Committee

รศ.ดร. บุญเจริญ ศิริเนาวกุล

Assoc. Prof. Booncharoen Sirinaovakul
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
Advisory Board

ECTI Committee

ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์

Prof. Dr. Monai Krairiksh
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
Advisory Board

ECTI Committee

ศ.ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา

Prof. Prabhas Chongstitvatana
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
Advisory Board

ECTI Committee

ศ.ดร. ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

Prof. Dr. Prayoot Akkaraekthalin
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
Advisory Board