คณะกรรมการบริหารสมาคม ECTI ชุดปี (2008-2009)

ECTI Committee

ศ.ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

ECTI Committee

รศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล

นายกสมาคม

ECTI Committee

ศ.ดร. วัลลภ สุระกำพลธร

ที่ปรึกษานายกสมาคม

ECTI Committee

ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา

อุปนายกสมาคมคนที่ 1

ECTI Committee

รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์

อุปนายกสมาคมคนที่ 2

รศ.ดร. วารี กงประเวชนนท์

เลขาธิการ

ECTI Committee

ผศ. ดร. สมหญิง ไทนิมิต

นายทะเบียน

ECTI Committee

รศ.ดร. บรรลือ ศรีสุชินวงศ์

เหรัญญิก

ECTI Committee

ผศ.ดร.ดารณี หอมดี

ประชาสัมพันธ์

ECTI Committee

ผศ.ดร. จิตรเกษม งามนิล

ปฏิคม และอุตสาหกรรมสัมพันธ์

ECTI Committee

ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์

กรรมการกลาง

ผศ.ดร.เชาวน์ดิศ อัศวกุล

กรรมการกลาง

ECTI Committee

รศ.ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล

กรรมการกลาง

ECTI Committee

ผศ.ดร. ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

กรรมการกลาง

ECTI Committee

ผศ.ดร.เผ่าภัค ศิริสุข

กรรมการกลาง

ECTI Committee

ผศ.ดร.ชูวงศ์ พงศ์เจริญพาณิชย์

กรรมการกลาง

ECTI Committee

ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร

กรรมการกลาง

ECTI Committee

รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย

กรรมการสายวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า

ECTI Committee

รศ. ดร. อภินันท์ ธนชยานนท์

กรรมการสายวิชาการอิเล็กทรอนิกส์

รศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

กรรมการสายวิชาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์

กรรมการสายวิชาการโทรคมนาคม

ECTI Committee

รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม

กรรมการสายวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ