คณะกรรมการบริหารสมาคม ECTI ชุดปี (2006-2007)

ECTI Committee

ศ.ดร. วัลลภ สุระกำพลธร

นายกสมาคม

ECTI Committee

ศ.ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

ECTI Committee

ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์

อุปนายกสมาคมคนที่ 1

ECTI Committee

รศ.ดร. โกสินทร์ จำนงไทย

อุปนายกสมาคมคนที่ 2

ECTI Committee

ดร. เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์

เลขาธิการ

ECTI Committee

รศ.ดร. บรรลือ ศรีสุชินวงศ์

เหรัญญิก

ECTI Committee

ผศ. ดร. เผ่าภัค ศิริสุข

ประชาสัมพันธ์

ECTI Committee

ผศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร

ปฏิคม และอุตสาหกรรมสัมพันธ์

ECTI Committee

ผศ. ดร. สมหญิง ไทนิมิต

นายทะเบียน

ECTI Committee

รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ

กรรมการกลาง

ECTI Committee

ผศ. ดร. เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์

กรรมการ

ECTI Committee

รศ. ดร. วุฒิพงศ์ อารีกุล

กรรมการ

ECTI Committee

รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์

กรรมการ

ECTI Committee

รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร

กรรมการ

ECTI Committee

รศ. ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา

กรรมการ

ECTI Committee

ผศ.ดร. จิตรเกษม งามนิล

กรรมการ

รศ. ดร. วีระเชษฐ์ ขันเงิน

กรรมการสายวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า

ECTI Committee

รศ. ดร. อภินันท์ ธนชยานนท์

กรรมการสายวิชาการอิเล็กทรอนิกส์

รศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

กรรมการสายวิชาการคอมพิวเตอร์

ECTI Committee

ผศ.ดร. ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

กรรมการสายวิชาการโทรคมนาคม

ผศ. ดร. ยงยุทธ เพิ่มพูนธนลาภ

กรรมการสายวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ