คณะกรรมการบริหารสมาคม ECTI ชุดปัจจุบัน (พ.ศ.2563 – 2564)

ECTI Board Committee (2020 – 2021)

รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์

Assoc. Prof. Dr. Sinchai Kamolphiwong

นายกสมาคม

ECTI President

ศ.ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล

Prof. Dr. Vutipong Areekul

อุปนายกคนที่ 1

ECTI Vice President 1

ดร. ศักดิ์ดา พรรณไวย

Dr. Sakda Panwai

อุปนายกคนที่ 2

ECTI Vice President 2

ศ.ดร. ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

Prof. Piya, Kovintavewat

ปฎิคมและอุตสาหกรรมสัมพันธ์

ECTI Board Committee (Receptionist)

ECTI Committee

รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา

Assoc. Prof. Dr. Titipong Lertwiriyaprapa

เลขานุการ

    ECTI Board Committee (Secretary)

ดร.นนชณัต ฉัตภูติ

Dr. Nonchanat Chudpooti

เหรัญญิก

ECTI Board Committee (Treasurer)

ผศ.ดร. รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ

Asst. Prof. Dr. Roungsan Chaisricharoen
ประชาสัมพันธ์
ECTI Board Committee  (Public Relations Personnel)

ศ ดร. เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย

Prof. Dr. David Banjerdpongchai

กรรมการกลาง

ECTI Board Committee

ดร.เอกสิทธิ์ นุกูลเจริญลาภ

Dr. Ekasit Nugoolcharoenlap

กรรมการกลาง

ECTI Board Committee

ดร. ศริญญา ปะสะกวี

Dr. Sarinya Pasakawee

กรรมการกลาง

ECTI Board Committee

ดร. ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์

Dr. Chaiwat Jassadajin
ปฎิคม
ECTI Board Committee (Receptionist)
ECTI Committee

รศ ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ

Asst. Prof. Dr.Nattachote Rugthaicharoencheep
กรรมการสายวิชาการสายวิศวกรรมไฟฟ้า
ECTI Technical Chair(Electrical Engineering)

รศ ดร กฤษณ์ อ่างแก้ว

Assoc. Prof. Dr. Krit Angkeaw

กรรมการสายวิชาการอิเล็กทรอนิกส์

ECTI Technical Chair (Electronics)

รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง

Assoc. Prof. Dr. Ekkarat Boonchieng

กรรมการสายวิชาคอมพิวเตอร์

ECTI Technical Chair (Computers)

ผศ.ดร.ชานนท์ วริสาร

Asst. Prof. Dr. Chanon Warisarn
กรรมการสายวิชาการโทรคมนาคม
ECTI Technical Chair (Telecommunications)

ผศ. ดร. ณัฐพงศ์ พันธุนะ

Asst. Prof. Dr. Nattapong Phanthuna
กรรมการสายวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ECTI Technical Chair (Information Technologies)

ผศ ดร สุดชาย บุณโต

Asst. Prof. Dr. Sudchai Boonto

กรรมการสายวิชาการระบบควบคุมอัตโนมัติ

ECTI Technical Chair (System Control)

รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์

Assoc. Prof. Dr. Pornchai Phukpattaranont

กรรมการสายวิชาการประมวลผลสัญญาณ

ECTI Technical Chair (Signal Processing)

รศ. ดร. เอกรัฐ บุญภูงา

Asst. Prof Dr. Akkarat Boonpoonga

กรรมการสายวิชาการแม่เหล็กไฟฟ้า

ECTI Technical Chair (Electromagnetics)

รศ ดร ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์

Assoc.Prof. Dr. Yodchanan Wongsawat

กรรมการสายวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์

ECTI Technical Chair(Bio Engineering)

ดร.นฤดม นวลขาว

Dr.Narudom Noolkhow

กรรมการพิเศษ

ECTI Special Board Committee

เยาวพา ณ ลำพูน

Yaowapa Nalampoon

ที่ปรึกษาด้านบัญชี

Advisory to Accounting