คณะกรรมการบริหารสมาคม ECTI ชุดปี (2004-2005)

ECTI Committee

ศ.ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน์

นายกสมาคม

ECTI Committee

ศ.ดร. วัลลภ สุระกำพลธร

อุปนายกคนที่ 1

ECTI Committee

รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์

อุปนายกคนที่ 2

ECTI Committee

ผศ.ดร. ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

เลขาธิการ

ECTI Committee

รศ.ดร. บรรลือ ศรีสุชินวงศ์

เหรัญญิก

ECTI Committee

ดร. เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์

ประชาสัมพันธ์

ECTI Committee

รศ.ดร. โกสินทร์ จำนงไทย

ปฏิคม และอุตสาหกรรมสัมพันธ์

ECTI Committee

ดร. ศรีจิตรา มหาประคุณชัย

นายทะเบียน

ECTI Committee

รศ.ดร. สมศักดิ์ ชุมช่วย

กรรมการกลาง

ECTI Committee

ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

กรรมการกลาง

ECTI Committee

ผศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร

กรรมการกลาง

ECTI Committee

รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ

กรรมการกลาง

ECTI Committee

รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์

กรรมการกลาง

ECTI Committee

รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร

กรรมการกลาง

ECTI Committee

รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย

กรรมการสายวิชาการ

ECTI Committee

ผศ.ดร. จิตรเกษม งามนิล

กรรมการสายวิชาการอิเล็กทรอนิกส์

ECTI Committee

ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร

กรรมการสายวิชาการคอมพิวเตอร์

ECTI Committee

ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์

กรรมการสายวิชาการโทรคมนาคม

ECTI Committee

รศ.ดร.เอกวิชญ์ นันทจีวรวัฒน์

กรรมการสายวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ