ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย
วันที่ 18 ธันวาคม 2564 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร