Monthly Archives: October 2023

Home/2023/October

การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 16 (ECTI-CARD 2024)

By |2024-02-06T02:52:39+00:00October 5th, 2023|News|

"สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่เพื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การสร้างสังคมเป็นสุข” จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สมาคมวิชาการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 8 -10 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ โรงแรมทองธารินทร์ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และการพัฒนาเชิงประยุกต์ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับชาติ ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะได้นำเสนอในงานการประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2024 จะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง ECTI-CARD (ECTI-CARD Proceedings) หรือวารสาร ECTI-CARD ซึ่งสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของสมาคม บทความที่มีคุณภาพและมีคะแนนสูงจากผู้ทรงคุณวุฒิมีสิทธิ์จะได้รับการรับเชิญให้ส่งบทความฉบับเต็ม เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (อยู่ในฐานข้อมูล TCI) โดยผ่านกระบวนการ Peer review อีกครั้ง วันสุดท้ายรับบทความ [...]

ECTI Announcement for 2024-2025 ECTI Association (Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology) Election Result

By |2023-10-01T07:47:52+00:00October 1st, 2023|News|

ประกาศรายชื่อผลการเลือกตั้งตำแหน่งกรรมอำนวยการสมาคม ECTI ในวาระปี 2567-2568   Download

Go to Top