วารสารงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์

By |2022-01-23T03:32:16+00:00January 23rd, 2022|News|

วารสารงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ โดยสมาคม ECTI: วารสารฉบับใหม่ได้รับการเผยแพร่แล้ว ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2021): กันยายน - ธันวาคม 2564 Link: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ectiard/issue/current