ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งในตำแหน่งกรรมอำนวยการสมาคม ECTI ในวาระปี 2565-2566

ECTI Canndidates Announcement-Final

Download