ด้วยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ 1 ใน 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมเสาหลักของประเทศ นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นผู้ผลิตที่สำคัญของอุตสาหกรรมวงจรรวม (Integrated Circuits) โดยเฉพาะในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการนำวงจรรวมไปประยุกต์ในงานด้านต่างๆ เป็นจำนวนมาก อาทิ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์ และ ผลิตภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น อุปกรณ์โทรคมนาคม นอกจากนี้ยังนำไปใช้กับระบบที่อยู่อาศัยอัจฉริยะ เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Appliances) ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ หรือ Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association of Thailand (ECTI ASSOCIATION) สาขาวิชาการ อิเล็กทรอนิกส์ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันในสถาบันศึกษาก็มีคณาจารย์ และ นักวิจัยด้านอิเล็กทรอนิกส์และวงจรรวมอยู่กลุ่มหนึ่ง สมาคมฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดสัมมนาวิชาการ พร้อมกับหารือกรอบความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างหน่วยงานในภาคการศึกษา และ ภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่โครงการนำร่องวงจรรวมต้นแบบ และ พัฒนาไปให้ถึงเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้จะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มในเชิงวิชาการ การเรียนรู้ และ เกิดความเข้มแข็งของสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และ ในอุตสาหกรรมด้านวงจรรวมในอนาคตต่อไป

เอกสารบรรยาย 1 >>   [download id=”13758″]

เอกสารบรรยาย 2 >>   [download id=”13763″]

เอกสารบรรยาย 3 >>   [download id=”13767″]