วารสารงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ โดยสมาคม ECTI:

วารสารฉบับใหม่ได้รับการเผยแพร่แล้ว
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2021): กันยายน – ธันวาคม 2564

Link: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ectiard/issue/current