การเบิกจ่ายเงินสมาคม

กรณีที่ 1 การเบิกจ่ายเงินที่มีใบเสร็จรับเงินสมบูรณ์

 1. แบบฟอร์มการเบิกเงิน

 2. ใบเสร็จรับเงิน ที่ระบุชื่อ ที่อยู่สมาคม ที่ถูกต้อง (ชื่อที่อยู่ในการออกใบเสร็จ)

กรณีที่ 2 การเบิกจ่ายเงินที่มีใบเสร็จรับเงินไม่มีชื่อที่ อยู่สมาคม  หรือระบุไม่ถูกต้อง 

ทั้งนี้หากใบเสร็จไม่มีชื่อที่ อยู่สมาคม  หรือระบุไม่ถูกต้อง สามารถใช้ใบแทนใบเสร็จควบคู่กับใบเสร็จที่ไม่สมบูรณ์ได้

 1. แบบฟอร์มการเบิกเงิน

 2. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

 3. ใบเสร็จรับเงินไม่มีชื่อที่ อยู่สมาคม  หรือระบุไม่ถูกต้อง

กรณีที่ 3 ไม่มีใบเสร็จรับเงิน

ในกรณีไม่มีใบเสร็จรับเงินสามารถใช้ใบสำคัญรับเงินแทนใบเสร็จรับเงินได้ โดยแนบบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ในกรณีเป็นนักศึกษาให้ใช้บัตรนักศึกษาได้

 1. แบบฟอร์มการเบิกเงิน

 2. ใบสำคัญรับเงิน

 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ในกรณีเป็นนักศึกษาให้ใช้บัตรนักศึกษาได้

การยืมเงินสมาคม

 1. แบบฟอร์มการเบิกเงิน

 2. ใบยืมเงิน

 3. สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงิน

ชื่อที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน

สมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์โทรคมนาคม และสารสนเทศ
เลขที่ 99 หมู่ที่ 18 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี 12120 TAXID 0993000130952

ชื่อที่อยู่ในการส่งเอกสาร

นายอดิเทพ ยอดเงิน THE PLANT CITI 92/67  ถนน ป๊อปปูล่า ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร.0972040717

เอกสารแนบ

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเบิกเงิน

 2. ดาวน์โหลดใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

 3. ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงิน

 4. ดาวน์โหลดใบยืมเงิน