การเบิกจ่ายเงินสมาคม

กรณีที่ 1 การเบิกจ่ายเงินที่มีใบเสร็จรับเงินสมบูรณ์

 1. แบบฟอร์มการเบิกเงิน

 2. ใบเสร็จรับเงิน ที่ระบุชื่อ ที่อยู่สมาคม ที่ถูกต้อง (ชื่อที่อยู่ในการออกใบเสร็จ)

กรณีที่ 2 การเบิกจ่ายเงินที่มีใบเสร็จรับเงินไม่มีชื่อที่ อยู่สมาคม  หรือระบุไม่ถูกต้อง 

ทั้งนี้หากใบเสร็จไม่มีชื่อที่ อยู่สมาคม  หรือระบุไม่ถูกต้อง สามารถใช้ใบแทนใบเสร็จควบคู่กับใบเสร็จที่ไม่สมบูรณ์ได้

 1. แบบฟอร์มการเบิกเงิน

 2. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

 3. ใบเสร็จรับเงินไม่มีชื่อที่ อยู่สมาคม  หรือระบุไม่ถูกต้อง

กรณีที่ 3 ไม่มีใบเสร็จรับเงิน

ในกรณีไม่มีใบเสร็จรับเงินสามารถใช้ใบสำคัญรับเงินแทนใบเสร็จรับเงินได้ โดยแนบบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ในกรณีเป็นนักศึกษาให้ใช้บัตรนักศึกษาได้

 1. แบบฟอร์มการเบิกเงิน

 2. ใบสำคัญรับเงิน

 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ในกรณีเป็นนักศึกษาให้ใช้บัตรนักศึกษาได้

การยืมเงินสมาคม

 1. แบบฟอร์มการเบิกเงิน

 2. ใบยืมเงิน

 3. สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงิน

ชื่อที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน

สมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์โทรคมนาคม และสารสนเทศ

เดอะแพลนท์ ซิตี้ เลขที่ 92/67 หมู่ 5 ต.บ้านใหม่

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

TAXID 0993000130952

ชื่อที่อยู่ในการส่งเอกสาร

อดิเทพ ยอดเงิน 8/154 หมู่บ้านบุณฑรีก์​ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร.0972040717

เอกสารแนบ

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเบิกเงิน

 2. ดาวน์โหลดใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

 3. ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงิน

 4. ดาวน์โหลดใบยืมเงิน